Hail H.I.M image

Hail H.I.M

Album by Burning Spear
2002, 9 tracks, 38 mins 42 sec